Reklamace

REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  3. Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců, pro podnikatele 12 měsíců. Vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny uvedené v čl. 1.4 obchodních podmínek. Pro účely reklamace je kupující povinen prodávajícímu předložit doklad o koupi zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, pokud se kupující a prodávající nedohodnou na lhůtě delší. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím emailu.
  5. Kupující může v rámci reklamace požadovat bezplatné odstranění vady věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, a pokud to není povaze věci neúměrné, může uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Pokud není oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny.
  6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení a nedodržení návodu k použití. Prodávající není povinen vyhovět nároku kupujícího na reklamaci zboží, a to zejména v případě, že kupující před převzetím věci o jeho vadě věděl, nebo ji sám způsobil. Ustanovení obchodních podmínek týkající se reklamace zboží se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.Drevinek Hracky Pro Deti